Aanbesteding PDF Afdrukken E-mail

Onderstaande termen worden toegelicht aan de hand van de door ons bekende betekenis. In het normale spraakgebruik kunnen de termen soms iets anders betekenen.

Aanbesteding

Gunnen van een werk tegen een bepaalde prijs. Bij een aanbesteding zijn altijd de opdrachtgever (aanbesteder) en een of meer uitvoerende bouwbedrijven betrokken. Vormen van aanbesteding: aanbesteding door enkelvoudige uitnodiging, onderhandse aanbesteding en openbare aanbesteding. Uniform Aanbestedings Reglement is van toepassing.

Aanbesteding door enkelvoudige uitnodiging

Aanbestedingsvorm waarbij één bedrijf wordt uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen. Bij deze procedure ligt de nadruk niet op de laagste prijs, maar op kwalitatieve overwegingen, zoals continuïteit in werkverhouding of vertrouwen in uitvoeringstechniek.

Aanbestedingsreglement

Reglement dat de vormen van aanbesteding voorschrijft en per vorm aangeeft volgens welke procedure de aanbesteding moet verlopen en welke eisen kunnen worden gesteld aan de diverse betrokkenen (Uniform Aanbestedings Reglement).

Aanbestedingstoerisme

Als een aannemer alleen deelneemt aan de inschrijving om een rekenvergoeding te kunnen incasseren.

Aanneemsom

Som waarvoor een uitvoerend bouwbedrijf de uitvoering van een werk aanneemt.

Aannemer

Iemand die zich verbindt enige arbeid of leverantie op bepaalde voorwaarden uit te voeren.

Aannemingsovereenkomst

Overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder een werk van stoffelijke aard uit te voeren tegen een bepaalde prijs (de aanneemsom) volgens een bepaald plan en voorwaarden, meestal vastgelegd in een bestek. Hierbij is geen sprake van een dienstverband.

All-riskconstructieverzekering

Verzekering die tot doel heeft aan alle partijen die bij de bouw zijn betrokken dekking te bieden tegen de geldelijke gevolgen van materiële schade en/of verlies, ontstaan tijdens de uitvoering van een bouwproject.

Amoveren

Slopen.

Arbiter

Scheidsman die door de partijen bij overeenkomst (akte van compromis) wordt aangewezen om uitspraak te doen over geschillen die tussen de partijen bestaan of worden verwacht. Scheidslieden oordelen naar geldend recht of, als de partijen hun dit hebben opgedragen, als 'goede mannen naar billijkheid'.

Arbitrage

Beslechting van een geschil door een of meer scheidslieden, de arbiters, die met uitsluiting van de gewone rechter uitspraak doen volgens het geldend recht of, als de partijen hun dit hebben opgedragen, als 'goede mannen naar billijkheid'. De partijen kunnen zelf arbiters benoemen (partij-arbitrage) of zich wenden tot een arbitrage-instituut.

Architectenhonorarium

Loon dat een architect krijgt op grond van geleverde prestaties.

Architectenhonorariumregeling

Regels voor de honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect.

Architectenkosten

Totaal van onkosten voor de opdrachtgever in verband met de werkzaamheden die een architect in zijn opdracht heeft uitgevoerd. Hieronder vallen. honorarium. reis- en verblijfkosten en bijzondere onkostenvergoedingen.

Bankgarantie

(Schriftelijke) verklaring waarbij een bank zich ten behoeve van een schuldeiser van zijn cliënt verbindt een bepaald bedrag uit te keren als de betreffende cliënt in gebreke blijft bij de nakoming van de verbintenis waarvoor de garantie is afgegeven.

Beheerovereenkomst

Overeenkomst waarbij het beheer van woningen geheel of gedeeltelijk aan een andere instantie wordt overgedragen.

Beoordelingsrichtlijn

Eisen die onder andere worden gesteld aan de kwaliteit van materialen, constructies, installaties en ruimten. Grondslag voor certificaten.

Bestek

Beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Bestektekening

Bouwtekening die dient als richtlijn en voorschrift voor de bouwer, genoemd in bestek.

Bouwbesluit

Besluit op grond van de Woningwet, waarin de overheid de minimumeisen vaststelt waaraan nieuwbouw en bestaande woningen moeten voldoen. Het Bouwbesluit vervangt de gemeentelijke verordeningen en is de grondslag voor de beoordeling van bouwvergunningen en -aanvragen. Ook wel Rijksbouwbesluit genoemd.

Bouwnormen

Eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van bouwmaterialen, constructies en ruimten in gebouwen. Bouwnormen zijn te vinden in het Bouwbesluit en in de normbladen van het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI).

Bouwplaats

Elke tijdelijke of mobiele plaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht, zoals grond-, graaf-. sloop-, (ver)bouw-, onderhouds- en schilderwerkzaamheden of (de)montage van prefab-elementen.

Contractonderhoud

Onderhoud dat in een contract tussen een opdrachtgevende en uitvoerende partij is vastgelegd.

Contramelding

Mededeling van lokale prijsregelende organisaties aan een deelnemer in een aanbesteding. Meegedeeld wordt welke andere bedrijven zich ook als mededingers hebben gemeld bij een bepaald project. Deze contramelding maakt ongeorganiseerd vooroverleg tussen aannemers mogelijk en wordt daarom in de algemene maatregel van bestuur over mededinging in de bouw verboden.

Elementenbegroting

Begroting van bouwkundige werken. De kosten van elementen van een gebouw (bijvoorbeeld ramen, kozijnen, deuren, dak) zijn hierbij gespecificeerd, in tegenstelling tot de kosten van de werkzaamheden.

Elementenbouw

Bouw met van tevoren fabrieksmatig gemaakte onderdelen, zoals gevels, wanden en vloeren.

Gunning

Toewijzen van werk aan een inschrijver bij een aanbesteding, waardoor de aannemingsovereenkomst totstandkomt.

Materiaal-risicoregeling

Regeling voor verrekening van materiaalprijzen tussen het moment van aanbesteding (peildatum) en het moment van gunning.

Meer- en minderwerk

(Verrekening van) wijzigingen tijdens de bouw ten opzichte van wat bij aanbesteding in bestek en tekeningen was vastgelegd.

Meerwerk

Wijzigingen bij de bouw ten opzichte van bestek en tekeningen die tot gevolg hebben dat er meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Meldingsplicht

Verplichting voor aannemers (uitvoerende bouwbedrijven) om bij hun organisatie (AVBB of prijsregelende organisatie) te melden dat zij zijn uitgenodigd om in contact te treden met een opdrachtgever in verband met de voorgenomen ontwikkeling of uitvoering van een bouwwerk. Ook: plicht op grond van de Leegstandswet van de eigenaar van een woning of gebouw om aan B en W te melden dat zijn woning of gebouw leegstaat.

Minderwerk

Wijzigingen bij de bouw ten opzichte van bestek en tekeningen die tot gevolg hebben dat er bepaalde werkzaamheden niet hoeven worden uitgevoerd.

Onderaannemer

Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een onderdeel van een werk voor zijn rekening heeft genomen.

Onderhandse aanbesteding

Aanbestedingsprocedure waarbij een beperkt aantal bedrijven tot inschrijving wordt uitgenodigd na voorselectie op grond van kwalitatieve criteria. De rechthebbende is de laagste inschrijver. De procedure is beschreven in het Uniform Aanbestedings Reglement.

Openbare aanbesteding

Aanbesteding die plaatsvindt op basis van inschrijving van iedere geïnteresseerde aannemer die na een algemeen bekendgemaakte uitnodiging tot inschrijving een aanbieding heeft gedaan. Aanbesteding geschiedt na vergelijking van de inschrijvingen, zowel op financiële als op kwalitatieve aspecten. De procedure is vastgelegd in het Uniform Aanbestedings Reglement.

Projectteam

Groep personen belast met de ontwikkeling van een project.

Referentiebestek

Modelbestek dat qua indeling en omschrijvingen dient als richtlijn voor het bestek van een specifiek werk.

Regiecontract

Overeenkomst waarbij een aannemer zich verbindt bepaalde werkzaamheden uit te voeren. De opdrachtgever verbindt zich tot betaling van alle uitgaven van de aannemer die op dat werk betrekking hebben, vermeerderd met een overeengekomen percentage van die uitgaven voor winst en indirecte kosten. Regiecontracten worden met name gesloten als het gaat om bouwwerkzaamheden waarvan van tevoren de totale kosten moeilijk te berekenen zijn, bijvoorbeeld bij ingewikkelde restauraties.

Uniform Aanbestedings Reglement (UAR)

Reglement dat de vormen van aanbesteding voorschrijft en per vorm aangeeft volgens welke procedure de aanbesteding moet verlopen en welke eisen kunnen worden gesteld aan de diverse betrokkenen.

Uniform Prijsregulerend Reglement (UPR)

Intern prijsreglement van aannemers, waarin afspraken zijn vastgelegd over vooroverleg, prijsvergelijkingen, opzetten en dergelijke.

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV)

Algemeen deel van een bestek, waarin bepalingen zijn opgenomen over de rechten en plichten van aannemer en opdrachtgever over onder andere aanvang, uitvoering en oplevering van werken, bouwstoffen, meer- en minderwerk, verborgen gebreken, het werkterrein, geschillen en betaling.

Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)

Met deze wet wordt geprobeerd malafide onderaanneming te bestrijden door de hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de door de onderaannemer verschuldigde, maar niet betaalde socialeverzekeringspremies en loon- en omzetbelasting.